صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1400/01/31 1400/02/08
گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/01/30
صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/01/30
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1399/09/30 (اصلاحیه) 1400/01/17
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1399/09/30-حسابرسی شده 1400/01/17
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/12/30 1400/01/10
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/11/30 1399/12/09
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/10/30 1399/11/06
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1399/09/30 (اصلاحیه) 1399/11/05
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1399/09/30 1399/10/23
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1399/09/30 1399/10/23
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/09/30 1399/10/08
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/08/30 1399/09/05
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1399/06/31 1399/07/23
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1399/06/31 1399/07/23
گزارش پرتفوي ماهانه منتهي به 99.06.31 1399/07/07
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 99.05.31 1399/06/03
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 خردادماه 1399 1399/05/14
گزارش عملکرد برای دوره شش ماهه منتهی به 1399.03.31- اصلاحیه 1399/05/14
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 99.04.31 1399/05/08
گزارش عملکرد برای دوره شش ماهه منتهی به 1399.03.31- اصلاحیه 1399/05/07
گزارش عملکرد برای دوره شش ماهه منتهی به 1399.03.31 1399/04/23
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1399.03.31 1399/04/23
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 99.03.31 1399/04/03
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 ام اردیبهشت ماه 1399 1399/03/06
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 ام فروردین ماه 1399 1399/02/08
گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 ام اسفند 1398 1399/01/30
صورتهای مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 ام اسفندماه 1398 1399/01/30
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/12/29 1399/01/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 ام بهمن ماه 1398 1398/12/07
صورتهاي مالي برای دوره مالی منتهی به 1398/09/30 1398/11/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 ام دی ماه 1398 1398/11/07
گزارش عملکرد براي سال مالی منتهي به 30 آذر ماه 1398 1398/10/24
صورتهاي مالي براي سال مالی منتهي به 30 آذر ماه 1398 1398/10/24
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 ام آذر ماه 1398 1398/10/04
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان ماه 1398 1398/09/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 ام مهر ماه 1398 1398/08/08
گزارش عملکرد براي دوره نه ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1398 1398/07/24
صورتهاي مالي براي دوره نه ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1398 1398/07/24
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 1398/07/03
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1398 1398/06/06
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 خردادماه 1398 1398/05/14
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 تیرماه 1398 1398/05/09
گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 1398/04/24
صورت های مالی برای دوره شش ماهه منتهی به 31 خردادماه 1398 1398/04/24
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خردادماه 1398 1398/04/05
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398 1398/03/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه1398 1398/02/10
گزارش عملکرد برای صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1397 1398/01/31
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1397 با تائید متولی 1398/01/31
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفندماه 1397 1398/01/20
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی 30 بهمن ماه 1397 1397/12/08
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1397 1397/11/16
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1397 1397/11/10
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1397 با تائید متولی(اصلاحیه) 1397/10/23
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1397 1397/10/22
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1397 با تائید متولی 1397/10/22
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذرماه 1397 1397/10/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان ماه 1397 1397/09/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهرماه 1397 1397/08/07
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 1397/07/23
صورتهای مالی برای دوره نه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 1397/07/23
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 1397/07/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 1397/06/10
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 با گزارش حسابرس 1397/05/14
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 تیر ماه 1397 1397/05/09
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 با تائید متولی 1397/04/23
گزارشهای عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 خردادماه 1397 1397/04/23
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خردادماه 1397 1397/04/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق (اردیبهشت 1397) 1397/03/10
افشای ماهانه پرتفوی منتهی به اردیبهشت ماه 1397 1397/03/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین 1397 1397/02/10
افشای ماهانه پرتفوی منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/01/29
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1396/12/29 با تائید متولی 1397/01/28
گزارش عملکرد برای دوره سه ماهه منتهی 1396/12/29 1397/01/28
صورت وضعیت پرتفوی صندوق (اسفند1396) 1397/01/10
افشای ماهانه پرتفوی منتهی به 30 بهمن ماه 1396 1396/12/09
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1396 1396/11/11
صورت وضعیت پرتفوی صندوق (دی1396) 1396/11/10
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1396 1396/10/23
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1396 با تائید متولی 1396/10/23
صورت وضعیت پرتفوی صندوق (آذر 1396) 1396/10/10
گزارش عملکرد برای دوره نه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 1396/07/22
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 با تائید متولی 1396/07/18
صورت مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1396 1396/05/22
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق نهال سرمایه ایرانیان برای دوره مالی منتهی به 1396/03/31 1396/04/25
صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 1396/04/21
گزراش عملکرد دوره سه ماه منتهی به 30اسفند 1395 1396/02/06
صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/04
صورت‌های مالی سالیانه منتهی به 30/09/1395 با تأیید متولی و اظهارنظر حسابرس 1395/11/05
13950930 گزارش عملکرد 1395/10/20
13950930 صورت مالی 1395/10/20
صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به 31/06/1395 1395/07/27
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31/06/1395 1395/07/27
صورت‌های مالی دوره شش ماهه منتهی به 31/03/1395 با تأیید متولی و اظهارنظر حسابرس 1395/05/03
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31/03/1395 1395/04/15
صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 31/03/1395 با تأیید متولی 1395/04/08
صورت مالی سه ماهه منتهی به 29/12/94 - با تأیید متولی 1395/01/24
صورت مالی سالانه برای سال مالی منتهی به 1394/09/30(با تأیید حسابرس) 1394/11/19
گزارش عملکردی برای سال مالی منتهی به 30/09/1394 1394/10/16
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1394 با تایید متولی 1394/10/15
صورت مالی نه ماهه منتهی به 31/06/1394 1394/07/20
گزارش عملكرد نه ماهه منتهي به 31/06/1394 1394/07/20
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31/03/1394 با گزارش حسابرس 1394/05/31
صورت مالی شش ماهه منتی به 31/03/1394 1394/04/15
گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31/03/1394 1394/04/09
گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 29/12/1393 1394/02/14
صورت مالی سالانه برای سال مالی منتهی به 30/09/1393 (با تأیید حسابرس) 1393/11/26
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1393-با تأیید متولی 1393/10/23
صورت مالي براي سال مالي منتهي به 30/09/1393 1393/10/16
گزارش عملكرد براي سال مالي منتهي به 30/09/1393 1393/10/15
صورت مالي شش ماهه منتهي به 31/03/1393 1393/08/17
صورت مالي نه ماهه منتهي به 31/06/1393 با تأييد متولي 1393/07/26
صورت مالي نه ماهه منتهي به 31/06/1393 1393/07/20
گزارش عملكرد نه ماهه منتهي به 31/06/1393 1393/07/16
صورت مالي شش ماهه منتهي به 31/03/1393 1393/04/22
گزارش عملكرد شش ماهه منتهي به 31/03/1393 1393/04/17
صورت مالي شش ماهه منتهي به 31/03/1393 1393/04/14
صورت مالی سه ماهه منتهی به 29/12/92 - با تأیید متولی 1393/02/06
صورت مالی برای دوره سه ماهه منتهی به 29/12/1392 1393/02/02
گزارش عملکرد برای دوره سه ماهه منتهی به 29/12/1392 1393/01/25
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1392- با تأیید متولی 1392/11/02
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 30/09/1392 1392/11/01
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1392 1392/10/30
صورت مالی برای دوره نه ماهه منتهی به 31/06/1392 با تأیید متولی 1392/08/04
گزارش عملکردی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 31/06/1392 1392/08/01
صورت مالی نه ماهه منتهی به 31/06/1392 1392/08/01
صورت مالی شش ماه منتهی به 31/03/1392 با اظهارنظر حسابرس 1392/06/19
صورت مالی شش ماه منتهی به 31/03/1392 با تأیید متولی 1392/04/26
گزارش عملکردی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31/03/1392 1392/04/24
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1391 با تأیید حسابرس 1392/04/24
صورت مالی شش ماهه منتهی به 31/03/1392 1392/04/23
صورت مالی سه ماهه منتهی به 30/12/1391 با تأیید متولی 1392/04/05
گزارش عملکردی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 30/12/1391 1392/04/01
صورت مالی سه ماهه منتهی به 30/12/1391 1392/03/29
صورت مالی سه ماهه منتهی به 29/12/1390 1391/11/29
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1391 با تایید متولی 1391/11/01
گزارش عملکردی برای سال مالی منتهی به 30/09/1391 1391/10/27
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1391 1391/10/26
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1391 با تایید متولی 1391/10/08
صورت مالی نه ماهه منتهی به 31/06/1391 با تایید متولی 1391/08/03
گزارش عملکرد نه ماهه 31/06/1391 1391/07/30
صورت مالی نه ماهه 31/06/1391 1391/07/30
صورت مالي شش ماهه منتهي به 31 خرداد 1391 با تاييد حسابرس 1391/07/26
صورت مالي براي دوره 2 ماه و 12 روزه منتهي به 30 آذر 1390 با تاييد حسابرس 1391/07/26
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31/03/1391 1391/07/10
صورت مالي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به 31 خرداد 1391 1391/04/20
صورت مالی برای سال ملی منتهی به 30/09/1390 1391/03/30
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 29/12/1390 1391/03/30
صورت مالي براي دوره مالي 2 ماه و 12 روزه منتهي به 30 اذر 1390 1391/03/09
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 19 فروردین 91 1391/02/19
صورت مالی 1390/12/29
صورت های مالی سه ماهه 1390/10/19
گزارش عملكرد منتهي به دوره مالي 30/09/1390 1390/10/02
صورت مالی 1390/09/30