مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورت حاضرین مجمع مورخ 1400/01/29 1400/01/29
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/01/29 1400/01/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/19- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1399/07/16
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/19-تغییرات تشریفات ابطال 1399/07/14
صورتجلسه مورخ 1399/06/19 (امیدنامه-ترکیب دارایی) 1399/06/22
صورت حاضرین مجمع مورخ 1399/06/19 1399/06/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/16 (اساسنامه) 1399/04/25
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/16 (امیدنامه) 1399/04/25
صورت حاضرین مجمع مورخ 99.04.16 1399/04/16
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/01/16 1399/02/15
صورت حاضرین مجمع مورخ 1399/01/16 1399/01/16
صورتجلسه مورخ 1398/11/26 (امیدنامه) 1398/12/10
صورت جلسه مورخ 1398/11/26 (سال مالی) 1398/12/10
صورت حاضرین مجمع مورخ 1398/11/26 1398/11/26
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/07/06 (امیدنامه) 1398/07/29
صورتجلسه مجمع مورخ 98/07/06 (اساسنامه) 1398/07/17
صورت حاضرین مجمع مورخ 1398/07/06 1398/07/06
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/30 1398/03/11
صورت حاضرین مجمع مورخ 1398/02/30 1398/02/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/05 (سالانه) 1398/01/17
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/05 (امیدنامه) 1398/01/17
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/05 (اساسنامه) 1398/01/17
صورت حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1397/12/05 1397/12/05
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/12 (امیدنامه) 1397/03/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/12 (اساسنامه) 1397/03/21
صورت حاضرین مجمع مورخ 12/12/1396 1397/01/27
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 12/12/1396 1396/12/26
صورت جلسه مورخ 1396/03/31- تغییر هزینه های صندوق 1396/05/10
صورتجلسه مجمع 1395/11/30 1396/02/31
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/04
صورتجلسه مجمع 1395/10/20- افزایش سقف واحد 1396/01/27
صورتجلسه مجمع 1395/07/27- تمدید فعالیت صندوق 1395/09/21
صورتجلسه مجمع 25/05/1395- تغییر هزینه نرم‌افزار 1395/07/06
صورتجلسه مجمع 25/05/1395- تغییر محل اقامت صندوق 1395/07/06
مجمع مورخ 09/12/1394 1395/03/03
مجمع 1394/09/04 امیدنامه 1394/10/01
مجمع 1394/09/04 اساس نامه 1394/10/01
مجمع 07/02/1394 1394/02/22
مجمع 25/05/1393 1393/06/03
مجمع 06/02/1393 1393/03/21
هزینه دسترسی به نرم افزار و حسابرسی 1392/11/07
مجمع 12/04/1392 (امیدنامه) 1392/11/07
مجمع 12/04/1392 (اساسنامه) 1392/11/07
بند سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس- با تأیید سازمان 1392/09/03
مجمع- بند سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس 1392/06/26
مجمع 14/05/1392 1392/05/29
مجمع 1391/05/24
مجمع 1391/05/22
مجمع موسس 1390/04/07