کاهش دوره کارمزد متغیر ابطال

به اطلاع می رساند در جهت افزایش رضایتمندی سرمایه گذاران محترم دوره کارمزد متغیر ابطال صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان کاهش یافته است. چنانچه تاریخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری کمتر از ٣٠ روز با تاریخ صدور واحدهای سرمایه گذاری فاصله داشته باشد صرفا مبلغ سرمایه گذاری به سرمایه گذار عودت داده می شود و به عبارت دیگر سودهای حاصله در مدت زمان مذکور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد.