تغییر حسابرس صندوق نهال سرمایه ایرانیان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان می رساند، حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی نیک روشان به موسسه حسابرسی بهمند تغییر یافت.