تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق نهال سرمایه ایرانیان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان می رساند، جناب آقای میثم باقری به عنوان جانشین آقای حمیدرضا لهراسبی در سمت مدیر سرمایه گذاری انتخاب شده اند.