پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان مي رساند، بازده محقق شده صندوق مذکور برای دوره سه ماهه منتهی به ١٥/٠٣/١٣٩٢، ٢٠% و سود تقسيم شده به سرمايه گذاران ٢١% بوده است.