تغییر زمان واریز وجه در صندوق نهال سرمایه ایرانیان

سرمایه گذاران محترم به استحضار می رساند با توجه به برگزاری مجمع در تاریخ 12/12/1396 و تائید سازمان بورس و اوراق بهادار نوع صندوق از "تنها در اوراق بهادار بادرآمد ثابت و با پیش بینی سود" به " در اوراق بهادار بادرآمد ثابت و با پیش بینی سود " و مدیر ثبت صندوق از بانک سرمایه به شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین تغییر یافت.

همچنین تائید صدور و ابطال به قیمت روز کاری ارائه درخواست خواهد بود