تغییر متولی صندوق نهال سرمایه ایرانیان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان می رساند، متولی صندوق از موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه تغییر یافت.