امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس

به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند،صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید.