انتقال واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز

به استحضار سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان مي رساند،با توجه به برگزاري مجمع صندوق مذكور و تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد ٥٠،٠٠٠ واحد سرمايه گذاري ممتاز بانك سرمايه به شركت تأمين سرمايه نوين انتقال يافت.