تغییرات امیدنامه و اساسنامه مجمع مورخ ١٣٩٤/٠٩/٠٤

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند پیرو مجمع مورخ ١٣٩٤/٠٩/٠٤ صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان و تایید صورت جلسه مربوطه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ١٣٩٤/١٢/٢٠، تغییرات به صورت زیر در صندوق مذکور اعمال گردید:
١. تغییر نوع صندوق به تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
٢. حذف ضامن جبران سود یا خسارت
٣.تغییر بند ١٠-٣ امیدنامه درخصوص افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن، از ٢٥٠ میلیون ریال در سال به ٣٥٠ میلیون ریال در سال.
٤.افزایش تعداد واحدهای مجاز تحت تملک هر سرمایه گذار از حداکثر ٥% حداکثر واحدهای سرمایه گذاری به حداکثر ١٠% حداکثر واحدهای سرمایه گذاری.