تغییر حسابرس صندوق

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان می رساند، حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی بهمند به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود تغییر یافت.