آگهی دعوت به مجمع 99.06.11

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع تغییر در بندهایی از  اساسنامه و امید نامه  در تاریخ 1399/06/11، ساعت 12:30 و 13:00 در محل شرکت تأمین سرمایه نوین برگزار می گردد.