سرمایه گذاران محترم مجمع صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان در تاریخ 1399/06/11 لغو گردید.

سرمایه گذاران محترم، مجمع صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان در تاریخ 1399/06/11 لغو گردید.