تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق نهال سرمایه ایرانیان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان می رساند، جناب آقای محمد مرادی به عنوان جانشین آقای میثم باقری در سمت مدیر سرمایه گذاری انتخاب شده اند.