پرداخت سود دوره اي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان مي رساند كه سود تقسيم شده براي دوره منتهي به ١٥/٠٩/١٣٩٣ ، ٢١.١٩ درصد بوده است.