ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان به همراه توضیحات