دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت تامين سرمايه نوين 55,000 %55.00
2 بانك سرمایه 45,000 %45.00