بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,054 1.35 28,729 6.19 34,978 6.11 92,781 14.98
اوراق مشارکت 291,809 97.15 136,453 29.41 117,286 20.5 119,192 19.24
سپرده بانکی 177,879 59.22 297,902 64.2 419,852 73.37 407,322 65.76
وجه نقد 136 0.05 53 0.01 54 0.01 60 0.01
سایر دارایی ها -,173,502 -57.76 861 0.19 42 0.01 56 0.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,429 1.14 23,047 4.97 27,967 4.89 83,365 13.46