بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 18,154 5.33 103,728 12.3 113,606 12.32 129,053 12.9
اوراق مشارکت 286,495 84.14 345,462 40.98 376,481 40.83 368,263 36.8
سپرده بانکی 196,777 57.79 384,316 45.59 420,312 45.58 491,792 49.15
وجه نقد 157 0.05 302 0.04 317 0.03 60 0.01
سایر دارایی ها -,161,066 -47.3 9,254 1.1 11,437 1.24 11,479 1.15
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 16,498 4.84 95,243 11.3 100,584 10.91 109,272 10.92