جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 44,496 9.26 183,083 11.13 254,045 13.91 245,831 13.37
اوراق مشارکت 390,906 81.35 962,405 58.49 1,056,761 57.86 1,100,014 59.81
سپرده بانکی 227,986 47.45 492,448 29.93 504,658 27.63 476,258 25.9
وجه نقد 405 0.08 1,138 0.07 148 0.01 16 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,183,286 -38.14 6,465 0.39 10,703 0.59 17,021 0.93
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 32,905 6.85 128,635 7.82 174,973 9.58 171,881 9.35