جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/15

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 84,499 10.74 273,592 8.8 302,329 9.74 297,387 9.69
اوراق مشارکت 672,867 85.52 2,009,001 64.58 1,940,572 62.51 1,917,676 62.5
سپرده بانکی 282,283 35.88 809,869 26.04 838,920 27.02 840,695 27.4
وجه نقد 1,062 0.13 5,009 0.16 3,912 0.13 3,648 0.12
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,253,927 -32.27 13,181 0.42 18,685 0.6 9,000 0.29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 62,644 7.96 214,578 6.9 227,146 7.32 223,182 7.27