جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 28,731 7.38 145,718 10.89 154,672 10.25 163,927 10.71
اوراق مشارکت 314,977 80.86 691,628 51.71 970,854 64.32 884,985 57.81
سپرده بانکی 211,809 54.38 482,623 36.08 355,015 23.52 470,536 30.74
وجه نقد 149 0.04 59 0 74 0 60 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,166,139 -42.65 17,574 1.31 28,840 1.91 11,223 0.73
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 24,028 6.17 106,826 7.99 109,774 7.27 115,645 7.55