جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 31,966 7.82 149,344 9.96 153,562 9.73 158,291 10.52
اوراق مشارکت 330,764 80.89 881,086 58.79 938,162 59.43 1,003,457 66.69
سپرده بانکی 216,003 52.82 448,363 29.92 466,299 29.54 334,745 22.25
وجه نقد 336 0.08 2,965 0.2 8,588 0.54 60 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,170,163 -41.61 16,932 1.13 11,902 0.75 8,063 0.54
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 26,473 6.47 111,384 7.43 119,903 7.6 125,394 8.33