جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/07

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 35,333 8.24 153,091 10.08 143,528 9.8 102,465 7.05
اوراق مشارکت 350,534 81.76 962,316 63.35 1,016,551 69.41 1,020,033 70.21
سپرده بانکی 217,270 50.68 383,792 25.26 275,692 18.82 263,214 18.12
وجه نقد 360 0.08 3,468 0.23 1,524 0.1 715 0.05
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,174,770 -40.77 16,440 1.08 27,253 1.86 66,319 4.57
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 29,075 6.78 117,126 7.71 113,292 7.74 80,990 5.57