بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 9,058 2.91 76,475 12.29 95,348 14.38 91,481 13.55
اوراق مشارکت 283,286 90.98 128,560 20.66 143,411 21.63 185,513 27.48
سپرده بانکی 185,416 59.55 416,825 66.98 423,161 63.84 394,195 58.38
وجه نقد 148 0.05 252 0.04 580 0.09 3,493 0.52
سایر دارایی ها -,166,538 -53.49 188 0.03 372 0.06 508 0.08
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 8,012 2.57 68,503 11.01 89,825 13.55 88,866 13.16