بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 24,190 6.65 135,854 12.74 140,733 11.56 130,591 9.88
اوراق مشارکت 293,471 80.65 415,888 39 489,666 40.22 693,092 52.41
سپرده بانکی 206,892 56.86 502,342 47.11 574,687 47.21 489,211 37
وجه نقد 153 0.04 151 0.01 51 0 26 0
سایر دارایی ها -,160,842 -44.2 12,093 1.13 12,187 1 9,443 0.71
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 20,858 5.73 106,343 9.97 104,971 8.62 100,559 7.6