جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/11

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 76,721 10.55 235,396 7.66 210,562 6.93 206,971 6.68
اوراق مشارکت 624,827 85.91 2,045,289 66.52 2,046,726 67.33 2,074,051 66.92
سپرده بانکی 268,552 36.92 777,158 25.28 767,947 25.26 746,846 24.1
وجه نقد 886 0.12 2,113 0.07 2,208 0.07 63,940 2.06
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,243,674 -33.5 14,528 0.47 12,325 0.41 7,357 0.24
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 56,614 7.78 192,132 6.25 177,470 5.84 179,620 5.8