بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 13,474 4.17 100,221 14.3 100,900 13.34 95,054 11.97
اوراق مشارکت 282,477 87.42 216,865 30.95 301,424 39.86 353,307 44.5
سپرده بانکی 190,208 58.86 381,383 54.43 350,105 46.29 334,381 42.11
وجه نقد 143 0.04 232 0.03 48 0.01 60 0.01
سایر دارایی ها -,163,159 -50.49 2,006 0.29 3,819 0.51 11,225 1.41
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 12,258 3.79 94,864 13.54 95,750 12.66 89,292 11.25