Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندو ق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اكثر وجوه خود را صرف خريد اوراق بهادار مي كند در طول عمر صندوق حدنصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود :

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١- سرمايه گذاري در اوراق مشاركت، سپرده بانكي, گواهي سپرده بانكي و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل ٧٠% از كل دارايي هاي صندوق
١-١ اوراق بهادار منتشره از طرف يك ناشر حداقل 4٠% از دارایی های صندوق
١-٢ اوراق تضمين شده توسط يك ضامن حداكثر ٣٠% از دارايي هاي صندوق
٢- سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول فرابورس ايران حداقل ١٠% و حداكثر ٣٠% از كل دارايي هاي صندوق
٢-١ سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر حداكثر ٢٠% از دارايي هاي صندوق
٢-٢ سهام و حق تقدم پذيرفته شده در يك صنعت حداكثر ٣٠% از دارايي هاي صندوق
٢-٣ سهام و حق تقدم پذيرفته شده در بازار اول فرابورس ايران حداكثر ٥% از كل دارايي هاي صندوق

 

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان